Дата розміщення:  14.03.2019 15:23:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА"
Код за ЄДРПОУ:  30981499
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство “ЄВРОШПОН-СМИГА” (код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликання річних (чергових)  загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15.04.2019 року о 14:00 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора №1.

Початок реєстрації 15 квітня 2019 р. о 13:00 год., закінчення реєстрації о 13:45 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Дата складання переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 24:00 год. 09.04.2019 р.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії заступника директора з економічних питань Пилипчук Юлію Борисівну та прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.

- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

- Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Рішенням ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування (голосування по принципу 1 акція - 1 голос).

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Попсуйка Юрія Олеговича і секретарем загальних зборів обрати Басюка Володимира Федоровича.

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. за 2018 рік задовільною.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.  Затвердити фінансову та інші форми звітності Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки аудиторської перевірки Товариства.

5. Порядок розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства та виплати дивідендів. Спрямувати 8561336,00 (вісім мільйонів п’ятсот шістдесят одну тисячу триста тридцять шість гривень 00 копійок) грн. чистого прибутку звітного року на виплату дивідендів акціонерам Товариства, решту чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства, на розширення та оновлення матеріально-технічної бази. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені Товариством в грошовій формі безпосередньо та одночасно всім акціонерам на пропорційній основі, частинами, шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки зазначені в переліку осіб які мають право на отримання дивідендів. Встановити 03.05.2019 р. датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Провести виплату дивідендів в період з 17.05.2019 р. по 14.10.2019 року. Зобов’язати директора Ковбасюка А.С. до 10 травня 2019 року повідомити осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати у порядку встановленому Статутом.

6. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом  2018 року.

Проект рішення: Затвердити укладені протягом 2018 року правочини.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє  схвалення правочинів, які можуть вчинятися  Товариством.

Проект рішення: делегувати директору Ковбасюку А.С. на 2019 та 2020 роки, до наступних загальних зборів акціонерів, повноваження визначати істотні умови значних правочинів та укладати (підписувати) їх від імені Товариства, без будь-якого обмеження суми правочину, зокрема, але не виключно:

правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряду, генпідряду,  кредитних угод, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги, та інших без обмеження сум таких правочинів.

Та вирішено попередньо схвалити такі значні правочини, зокрема, але не виключно:

правочини купівлі-продажу, поставки, іпотеки, договорів на будівництво, підряду, генпідряду, кредитні угоди, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання фінансової допомоги та інші підписані протягом 2019 та 2020 років директором правочини.

 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонери можуть  ознайомитись  з  документами  необхідними  для прийняття  рішень з питань порядку денного під час підготовки  до загальних  зборів у робочі дні (крім суботи та неділі) в робочий час з 08.00 год.  до 17.00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням товариства:  35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора №1 та в день проведення загальних зборів акціонерів. Акціонери до початку загальних зборів мають подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та право на отримання відповідей з даних питань. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.euroshpon.com.ua. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ковбасюк Анатолій Сергійович. Телефон для довідок: 0365656267.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить  2023 шт., голосуючих – 2023 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за  2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період 2018 р.

звітний

попередній

Усього активів 

288924

234932

Основні засоби 

61756

58586

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

96137

97016

Сумарна дебіторська заборгованість 

84825

59457

Грошові кошти та їх еквіваленти 

20279

1826

Нерозподілений прибуток 

238793

181794

Власний капітал 

243120

186122

Статутний капітал 

1012

1012

Довгострокові зобов'язання 

746

15393

Поточні зобов'язання 

45058

33417

Чистий прибуток (збиток) 

61239

63385

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2023

2023

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

450

493

Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР чинною на момент скликання цих загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.

Директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.