Дата розміщення:  11.06.2021 11:11:02
Дата здійснення дії: 29.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
Код за ЄДРПОУ:  05471158
Текст повідомлення: 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Одеська ТЕЦ»

Протокол № 9/2021 від 07.06.2021 року

 

До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»

 (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 05471158),

місцезнаходження товариства: вул. Церковна, 29, місто Одеса,

Україна, 65003.

 

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 29 червня 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»!

 

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ «Одеська ТЕЦ» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9/2021 від 07.06.2021) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

29 червня 2021 року – дата проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 7 червня 2021 року (станом на 24 годину).           

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 25 червня 2021 року на вебсайті Товариства http://www.otec.odessa.ua за посиланням http://otec.odessa.ua/index.php/zagalni-zbori.html.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах приймається виключно до 18-00 дати завершення голосування  29 червня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства значного правочину, а саме, укладення договору постачання природного газу з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (Код ЄДРПОУ 42399676) з граничним обсягом споживання за період з 01.06.2021 по 31.05.2022 до 65 000 тисяч кубічних метрів з граничною сукупною вартістю за період 01.06.2021 до 31.05.2022 до 761 000 тис. грн.. з ПДВ відповідно до умов, запропонованих ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» в проєкті договору, що додається, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

- зміни ціни на природний газ в т.ч. відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

- зміни ставки податку на додану вартість , розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

- зміни обсягів постачання природного виробництва теплової та електричної енергії.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів здійснювати всі дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких дистанційні позачергові Загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів».

 

Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: http://www.otec.odessa.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень з питання, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 7 червня 2021 року загальна кількість акцій становить 174 101 600 штук, голосуючих 174 101 600 штук.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: office@otec.odessa.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти:  office@otec.odessa.ua з зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Макаренко Наталія Аурелівна – Заступник Генерального директора з правових питань АТ «Одеська ТЕЦ». Контактний телефон: (048) 705-93-01, електронна адреса для зв’язку з акціонерами: office@otec.odessa.ua.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: http://otec.odessa.ua/index.php/zagalni-zbori.html. бюлетенів для голосування. 

Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 червня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з питання порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах