Дата розміщення:  14.03.2019 15:25:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРНЕР"
Код за ЄДРПОУ:  01332135
Текст повідомлення: 

                                                             Повідомлення

Приватне акціонерне товариство «КОРНЕР»  (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться   24  квітня 2019 року об 1100  за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обраннячленів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович, Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариствакрім  проведення  кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісіїпро результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльностіТовариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік

5. Затвердження річного звіту та балансу Товаристваза 2018 рік.

Проект рішення:

  • річний  звіт та баланс Товариства за 2018 рік

6. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік направити  на розвиток Товариства (оновлення основних засобів). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів  Василенко Iрині Борисівні.

  1. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.gkomplect.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775417 шт. голосуючих станом на 07.03.2019 р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

1. Обраннячленів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариствакрім  проведення  кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісіїпро результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльностіТовариства за 2018 рік

Проект рішення:

Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік

5. Затвердження річного звіту та балансу Товаристваза 2018 рік.

Проект рішення:

  • річний  звіт та баланс Товариства за 2018 рік

6. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік направити  на розвиток Товариства (оновлення основних засобів). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів  Василенко Iрині Борисівні.

  1. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном /044/-404-68-45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності(тис.грн.)

.

Звітний рік

                 2018        

       

Попередній рік

                 2017        

       

Усього активів.

12732

12981

Основні засоби (залишкова вартість)

12049

12279

Запаси

396

466

Сумарна дебіторська заборгованість

139

170

Гроші та їх еквіваленти

1

37

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

471

246

Власний капітал

7866

7641

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

487,9

487,9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2507

3107

Поточні зобов’язання і забезпечення

2359

2233

Чистий фінансовий результат:  прибуток (збиток)

225

195

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1951528

1951528

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,11526

0,09992

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень  виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання  виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.