Дата розміщення:  14.06.2021 16:51:02
Дата здійснення дії: 14.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Код за ЄДРПОУ:  20077720
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства “Газтранзит”

з іноземними інвестиціями”

 

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” як акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства “Газтранзит” з іноземними інвестиціями” (ідентифікаційний код 25273549; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 26-В; далі також – Товариство), повідомляє, що 15.07.2021 о 10 год. 30 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі також – загальні збори) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 (кімн. 110, актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах здійснюватиметься 15.07.2021 з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.
за адресою проведення загальних зборів: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 (кімн. 110, актова зала) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 11.07.2021.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

У реєстрації для участі в загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Проект порядку денного загальних зборів:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
 4. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
 5. Обрання Голови Правління Товариства.
 6. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
 7. Обрання членів Правління Товариства.
 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Газтранзит”, які відбудуться
15.07.2021

 

Питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Газтранзит”

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Газтранзит”

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів

 

 

 

 

Обрати Лічильну комісію в такому складі:

голова комісії:

Петрик Євген Олексійович;

члени комісії:

Мігулько Ольга Олександрівна,

Шаук Ольга Іванівна.

Установити термін дії повноважень цієї Лічильної комісії з моменту її обрання та до припинення загальних зборів акціонерів Товариства

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів

Обрати Головою загальних зборів Товариства Щербенка Віталія Вікторовича, Секретарем загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну

3. Затвердження регламенту Загальних зборів

Затвердити такий регламент загальних зборів:

3 (три) хвилини на виступ доповідачів із кожного окремого питання;

1 (одна) хвилина на запитання доповідачу та обговорення пропозицій;

питання доповідачам ставляться в усній формі;

не допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань

4. Припинення повноважень Голови Правління Товариства

Припинити повноваження Голови Правління АТ “Газтранзит” Лінчевського Михайла Петровича

5. Обрання Голови Правління Товариства

 

Обрати з дати прийняття цього
рішення загальними зборами акціонерів АТ “Газтранзит” Головою Правління
АТ “Газтранзит” Деркачова Валерія Івановича.

Затвердити умови контракту, який укладатиметься з обраним Головою Правління АТ “Газтранзит”.

Уповноважити Голову Наглядової ради
АТ “Газтранзит” протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені АТ “Газтранзит” контракт з обраним Головою Правління АТ “Газтранзит”

6. Припинення повноважень членів Правління Товариства

Припинити повноваження членів Правління Товариства з дати прийняття цього рішення:

Петі Олексій Генріхович – Першого заступника Голови Правління;

Рехи Гюлюмсера – заступника Голови Правління;

Белея Петра Івановича – члена Правління;

Ісаєнка Дмитра Юрійовича – члена Правління;

Мар’янченка Сергія Івановича – члена Правління;

Химка Мирослава Петровича – члена Правління

7. Обрання членів Правління Товариства

 

Члени правління обирається з дати прийняття рішення загальними зборами відповідно до пропозицій щодо кандидатів до складу Правління, наданих акціонерами АТ “Газтранзит”, у порядку, передбаченому статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, та з дотриманням умов формування складу Правління, передбачених Статутом АТ “Газтранзит”.

З обраними членами Правління АТ “Газтранзит” укладається контракт, умови якого затверджуються загальними зборами акціонерів

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ “Газтранзит” з дати прийняття цього рішення:

Нестеренка Андрія Ярославовича – Голови Наглядової ради;

Клюка Богдана Олексійовича – першого заступника Голови Наглядової ради;

Пічугіна Олега Ігоровича – заступника Голови Наглядової ради;

Власової Світлани Володимирівни – члена Наглядової ради;

Лінчевського Андрія Михайловича – члена Наглядової ради;

Шумова Андрія Юрійовича – члена Наглядової ради;

Щербенка Віталія Вікторовича – члена Наглядової ради

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради
АТ “Газтранзит” здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

 

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АТ “Газтранзит” з дати прийняття цього рішення:

Загнітко Поліни Михайлівни – Голови Ревізійної комісії;

Самохіна Юрія Валентиновича – члена Ревізійної комісії;

Чередник Ірини Анатоліївни – члена Ревізійної комісії;

Нестеренко Оксани Геннадіївни – члена Ревізійної комісії;

Швабської Ірини Володимирівни – члена Ревізійної комісії

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Обрання членів ревізійної комісії
АТ “Газтранзит” здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів

 

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, за адресою акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, кімн. 415, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – головний фахівець Відділу корпоративного управління господарських товариств “Групи Нафтогаз” акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Скляренко Олександр Сергійович, тел.: + 38 (044) 586-37-49.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень із питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен звернутися з письмовою заявою до акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та надати документ, який підтверджує право власності на акції АТ “Газтранзит”, а також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, за один робочий день до дня ознайомлення. Адреса для подання заяви: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

У день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із питань порядку денного загальних зборів, також у місці проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень із цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть надсилати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.06.2021, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 41 400 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 41 400 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.gastransit.com.ua.

 

Акціонерне товариство

Національна акціонерна компанія

Нафтогаз України