Дата розміщення:  14.03.2019 15:39:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ"
Код за ЄДРПОУ:  03117820
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій», (місцезнаходження: 54029, м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна), 26 «б»)

повідомляє, що 22.04.2019р. о 10.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 21 (автовокзал), другий поверх, зала засідань (б/н).

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 22.04.2019р. з 08:00 до 09:40 за місцем проведення зборів. При собі мати документи, які засвідчують особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 16 квітня 2019 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів за адресою: 54042, м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 21, третій поверх, приймальня, з понеділка по п’ятницю (з 9-00 години до 12 години), відповідальна особа Сивак Любов Миколаївна.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «МОПАС» про діяльність товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «МОПАС» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту ПрАТ «МОПАС».

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ «МОПАС» за 2019р.

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

По питанню № 1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, до складу лічильної комісії обрати: Карпова К.О. – голова лічильної комісії, Каленчук К.Ю. – член лічильної комісії, Стефурак Я.Л. – член лічильної комісії.

По питанню № 2 проекту порядку денного:

Визнати роботу Генерального директора ПрАТ «МОПАС» за 2018 рік задовільною та затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «МОПАС» про діяльність товариства за 2018 рік.

По питанню № 3 проекту порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «МОПАС» за 2018 рік задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «МОПАС» за 2018 рік.

По питанню № 4 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт ПрАТ «МОПАС» за 2018 рік.

По питанню № 5 проекту порядку денного:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 рік направити у повному обсязі на поновлення зворотних засобів для розвитку Товариства; дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 13 березня 2019 р., загальна кількість акцій Товариства становить 11 926 272 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 10 730 389  шт.

Представництво акціонерів відбувається відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в  частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nopas.pat.ua

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “МОПАС” (тис.грн.)

Найменування показника

Період

                                                    

Звітний 2018 р.

Попередній 2017 р.

Усього активів                         

35242,0

34884,0

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

21285,0

21175,0

Запаси

77

464,0

Сумарна дебіторська заборгованість 

10609,0

9199,0

       Гроші та їх еквіваленти 

1574,00

1371,0

       Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-18903

-19907,0

Власний капітал

1193,0

189,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

2981,0

2981,0

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання та забезпечення

34049,0

34695,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

1004

-1740,0

Середньорічна кількість акцій

11926272

11926272

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.

0,08

-0,14

Наглядова рада ПрАТ «МОПАС».