Дата розміщення:  14.03.2019 15:51:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Самбірський приладобудівний завод «Омега»
Код за ЄДРПОУ:  14311554
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Самбірський приладобудівний завод «Омега» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 81400 Львівська область, м. Самбір, вул. Промислова, 2, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:  15 квітня 2019 року, о 09 год. 30 хв., за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 2 (приміщення кабінету відділу збуту).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 08 год. 45 хв. та закінчиться о 09 год. 25 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину «09» квітня 2019 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи, у складі 3 (трьох) осіб: Таранський Ігор Петрович; Галінська Ольга Миколаївна, Мороз Марина Вікторівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради Мошуманського Андрія Петровича, обрати секретарем зборів Паславську Любов Іванівну.

 1. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 3 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 1 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; голосування з питання порядку денного №  13 – з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

 1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Генерального Директора про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Генерального Директора у звітному періоді визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2018 рік – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства у розмірі   24331  тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків).

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення до відповідності чинному законодавству України внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега»  в новій редакції.

 1. Затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега» в новій редакції, а саме»:

1)            Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега»;

2)            Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега»;

3)            Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега»;

4)            Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега».

12. Про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження посадових осіб органів управління Товариства у зв’язку із закінченням терміну їх обрання:

 1. Генерального директора Товариства Мошуманського Петра Михайловича;
 2. Голови Наглядової ради Товариства Мошуманського Андрія Петровича;
 3. члена Наглядової ради Товариства Нізяєва Олександра Олександровича;
 4. Ревізора Товариства Мицака Михайла Івановича.
 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не розкривається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (кумулятивне голосування)

14. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Мошуманського Петра Михайловича.

15.Про обрання Ревізора  Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Мицака Михайла Івановича.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.omega.prat.lviv.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 2 (приміщення кабінету відділу кадрів) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є  Мошуманський Андрій Петрович.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68  Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 14.02.2019 року, становить 650000 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 14.02.2019 року, становить 572000  шт.

Відповідно до п. 10 розділу 6 Закону України «Про депозитарну систему», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Самбірський приладобудівний завод «Омега»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

71640

25315

Основні засоби (за залишковою вартістю)

14094

8257

Запаси

7410

7486

Сумарна дебіторська заборгованість

48122

7891

Гроші та їх еквіваленти

48

583

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

43143

18812

Власний капітал

45539

21208

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

163

163

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

----

------

Поточні зобов'язання і забезпечення

26101

4107

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

24331

1269

Середньорічна кількість акцій (шт.)

650000

650000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

37,43231

1,95231