Дата розміщення:  14.03.2019 15:53:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБЛІ"
Код за ЄДРПОУ:  05415616
Текст повідомлення: 

Вих. № 8 від 13.03.2019 р.

 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕБЛІ"

(далі – Товариство, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27а, код ЄДРПОУ 05415616)

Товариство повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2019 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27а, будівля Б, каб. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 12.04.2019 р.

 

Перелік питань порядку денного.

 1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. 
 3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2018 році.
 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
 9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
 10. Відкликання Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання Наглядової ради Товариства.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

 1. 1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб.
 2. 2. Обрати Головою Лічильної комісії Петренко І. В., членом Лічильної комісії Романенко М. Б.

З другого питання порядку денного:

 1. 1. Обрати Головою зборів Бикова М. В., Секретарем зборів Олійника В. В.

З третього питання порядку денного:

 1. 1. Встановити, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

 1. 1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2018 році.

З п'ятого питання порядку денного:

 1. 1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році.

З шостого питання порядку денного:

 1. 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного:

 1. 1. Не виплачувати дивіденди, отриманий прибуток направити на покриття збитків попередніх періодів.

З восьмого питання порядку денного:

 1. 1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:
 • здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);
 • укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 • здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 • забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 • здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
  1. 2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 100 (сто) мільйонів гривень.
  2. 3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

 1. 1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини Голові правління Товариства.
 2. 2. Надати право Голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
 3. 3. Надати Голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
 4. 4. Встановити, що у випадку зміни Голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

З десятого питання порядку денного:

 1. 1. Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

З одинадцятого питання порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника

Період, станом на кінець року

2017 рік, тис. грн.

2018 рік, тис. грн.

Усього активів

9337

9829

Основні засоби

375

219

Довгострокові фінансові інвестиції

6951

8232

Запаси

4

1037

Сумарна дебіторська заборгованість

1919

313

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1102)

(956)

Власний капітал

13

13

Статутний капітал

9090

9090

Довгострокові зобов'язання

-

1500

Поточні зобов’язання

1336

182

Чистий прибуток (збиток)

327

146

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

12

11

 

 

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "18" квітня 2019 року з 10:15 до 10:45. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 13:00 за адресою 04119, м. Київ,вул. Дегтярівська, 27а, будівля Б, каб. №1 за заявою на ім‘я Голови правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:15 до 10:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Биков Микола Володимирович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 483-78-04.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, яка здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань Порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 26.02.2019 р.

Загальна кількість акцій відповідно до переліку: 10 000 (десять тисяч) шт.

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку: 9 924 (дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять чотири) шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: atpmebli.zvitat.com.ua