Дата розміщення:  26.06.2021 23:27:01
Дата здійснення дії: 12.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНЛІФТ"
Код за ЄДРПОУ:  03565866
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство “Херсонліфт”, код ЄДРПОУ 03565866,  місцезнаходження: 73000 Херсонська область, м. Херсон, вул. Карбишева, 11, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  12 липня 2021 р.  о  10:00  за адресою:  м. Херсон, вул. Карбишева, 11, ПрАТ «Херсонліфт», кабінет відділу охорони праці (б/н).  Реєстрація акціонерів відбуватиметься  12 липня 2021 р. з 09:30 до 09:50 за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  06.07.2021 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

3. Розгляд питання про надання поруки по зобов’язаннях ПрАТ «Кам’янський» перед АТ «ПроКредит Банк» відповідно до Рамкової угоди №FW501.1315 від 16.03.2018р. з лімітом кредитування 27 500 000,00 грн.

 

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

По першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії Братко Д.В., член комісії Сердюк С.

 

По другому питанню

обрати Головою загальних зборів – Заболотнього С.В.; секретарем загальних зборів Пуляєву Н.В.

 

По третьому питанню

Виступити в якості поручителя по зобов’язаннях ПрАТ «Кам’янський» перед АТ «ПроКредит Банк» відповідно до Рамкової угоди №FW501.1315 від 16.03.2018р. з лімітом кредитування 27 500 000,00 (Двадцять сім мільйонів п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень, та підписати відповідний договір поруки. Надати повноваження на підписання договору поруки та всіх документів для здійснення вищезазначеної операції директору ПАТ «Херсонліфт» Заболотньому Сергію Вікторовичу (паспорт серія МО № 743026, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.. 27.08.1999, місце проживання зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Будьонного, б.2-а, кв.5 реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків: 2991802054), в тому числі особою за відповідним дорученням від директора Товариства. Умови договору поруки додаткового погодження із загальними зборами не потребують.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів,  та інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://khersonlift.pat.ua

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить  209532 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 207523 шт. 

  Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, акціонерам-юридичним особам - витяг із протоколу уповноваженого органу Товариства про призначення на посаду відповідальної особи. Крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до дня проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: у робочі дні та  в робочі часи за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Херсон, вул. Карбишева, 11, ПрАТ «Херсонліфт», кабінет директора  (б/н), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Директор Товариства  - Заболотній Сергій Вікторович. Тел. для довідок (0552) 41-49-77

Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».