Дата розміщення:  14.03.2019 16:17:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "ДЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  22965962
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕКС» ідентифікаційний номер 22965962, юридична адреса: Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. № 4 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення (чергових) річних Загальних зборів Товариства.

Дата проведення Річних Загальних зборів: «19» квітня 2019.

Час проведення Річних Загальних зборів: 16.00 .

Місце проведення Річних Загальних зборів: Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. № 4 , офіс 1.

Реєстрація акціонерів та їх представників починається о 15.00 за місцем проведення зборів та закінчується о 15.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних Загальних зборів   - «11» березня 2019.    Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 121500  шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 72900 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Річних Загальних зборах -    на  24.00 годину «15» квітня 2019 року.

 

 

Проект порядку денного:

1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів ПрАТ «ДЕКС».

Проект рішення: обрати робочі органи у складі відповідно до внесених пропозицій та затвердити регламент роботи Загальних зборів  .

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради.

4. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: затвердити звіт і висновок Ревізора.

5.  Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити баланс та річний звіт Товариства.

6.  Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити відсутність прибутків та збитків Товариства за 2018 рік.

7. Про припинення повноважень   Генерального директора.

Проект рішення: відкликати Генерального директора.

8. Про обрання Генерального директора товариства.

 Проект рішення: обрати Генерального директора

9. Про припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження Наглядової ради.

10. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: припинити повноваження Ревізора.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

2 985,2

2 983,7

Основні засоби

168,6

168,6

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

846,0

846,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1 825,9

1 825,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,3

1,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2 432,3

-2 432,3

Власний капітал

2,4

2,4

Статутний капітал

2 430,0

2 430,0

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

2 982,8

2 981,3

Чистий прибуток (збиток)

0,0

-0,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

121 500

121 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

0

0

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних  зборів:  https://2360188.wixsite.com/deks  

 

Акціонерам надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів у строк відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення до дня проведення  Річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті Товариства,  а також за місцем знаходження Товариства:  місто Львів, вулиця Навроцького, будинок  № 4. к. оф.1  у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09.00 до 18.00.  Відповідальна особа за надання матеріалів (інформації) та документів для ознайомлення –  Генеральний директор  Сумський Д. М.  Довідки за телефоном: (098) 311-30-87.

 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного Зборів можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проект рішення .

 

Товариство до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних  зборів, до дати проведення Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому статутом Товариства.

Для участі в  Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або  документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що  посвідчує особу та  довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

                                                                             Наглядова рада