Дата розміщення:  30.06.2021 22:31:01
Дата здійснення дії: 16.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  09620081
Текст повідомлення: 

                                                                                                               

Шановні акціонери

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

(далі – Банк, Товариство, Емітент)

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2,

 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 16 липня 2021 року о 10:00, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися за адресою проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 16 липня 2021 року з 09:00 до 09:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 12 липня 2021 року.

 

Порядок денний з проектом рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

1. Гриненко Сергій Володимирович  - Голова лічильної комісії;

2. Власюк Юлія Миколаївна- член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну

3. Затвердження порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

3.1.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- заяви , питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;

- провести Загальні збори акціонерів - за 3 години;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

4. Про надання згоди щодо вчинення значного правочину.

Проект рішення:

  1. 1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт  або послуг за яким перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (Вартість активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2020р. становить 1 074 499 тис.грн.), а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов’язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов’язань з урахуванням вартості пулу заставлених активів за Генеральним кредитним договором.
  2. 2. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором № 351254-ГК від 21.04.2020 р. - 765 450 000,00 грн. (Сімсот шістдесят п’ять мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до цього договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов’язань за цим договором з урахуванням вартості пулу активів (майна) становить 1 701 000 000 ,00 грн. (Один мільярд сімсот один мільйон гривень 00 копійок).

             Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

  1. 3. Надати повноваження Голові Правління Банку Галієву Рустему Узакбаєвичу, а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору в межах встановленого розміру цим рішенням, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов’язаних з укладенням та виконанням Генерального кредитного договору № 351254-ГК від 21.04.2020 р. та додаткових угод до нього.
  2. 4. Надати Голові Правління Банку Галієву Рустему, а у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління, повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку, для укладання (у тому числі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку України) та підписання заявок від імені Банку на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності банків та на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань, в межах Генерального кредитного договору.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), розміщена на сайті Банку: https://www.sky.bank/

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує їх особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення) на право їх участі та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Загальних зборів до 15 липня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, в робочі дні ( з понеділка по п’ятницю), в робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день скликання Загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами): Корпоративний секретар Яременко О.М. Телефон для довідок: + 38 (044) 247 56 41 

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                                                                                                                                                                                                                                   Наглядова рада Банку