Дата розміщення:  14.03.2019 16:17:01
Дата здійснення дії: 22.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "АКОРДБАНК"
Код за ЄДРПОУ:  35960913
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 22 березня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення: м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Обрання секретаря Загальних зборів.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

4. Збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про емісію акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (із зазначенням учасників розміщення).

6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених приймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, пов’язані з емісією акцій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Скликання, підготовка і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 22.03.2019 здійснюються у порядку дії ст.3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Пропозиції до порядку денного Загальних зборів 22.03.2019 не приймаються.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься 22 березня 2019 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину
18 березня 2019 року.

 Повідомлення акціонерів про проведення 22.03.2019 Загальних зборів здійснюється шляхом особистого вручення, згідно з даними переліку акціонерів станом на 05.03.2019. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2019 - 225 667 (Двісті двадцять п’ять тисяч шістсот шістдесят сім) штук.

Для реєстрації учаснику Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» необхідно мати паспорт. Представникам акціонерів, крім паспорту, - засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі. Керівник юридичної особи-акціонера, крім паспорту, має надати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи-акціонера та, якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами цієї юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування і представник повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням щодо голосування.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представник акціонера, під час голосування бюлетенем, підписує бюлетень, зазначає у ньому своє прізвище, ім’я, по батькові та те, що він діє як представник.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, особисто звернувшись до Голови Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», приймальня, тел. (+38044) 5939960, у робочі дні, з 10:00 до 17:00. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а у разі його відсутності - Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Довідки за телефоном (+38044) 5939960.

Наглядова Рада ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»