Дата розміщення:  14.03.2019 16:19:01
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГОДУХІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  00444122
Текст повідомлення: 

Вих.№

140

від

14.03.2019

 

Повідомлення  про  проведення  загальних зборів акціонерів

 

Чергові(річні) загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Богодухівський м’ясокомбінат», скорочено АТ«Богодухівський м’ясокомбінат» (далі - Товариство), Код ЄДРПОУ 00444122, місцезнаходження: 62100,  Харкiвська обл., Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна слобідка, 68   відбудуться 18 квітня 2019 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: Харкiвська обл., Харкiвська обл., Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Привокзальна слобідка, 68, на другому поверсі в залі засідань Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в цих зборах, 12.04.2019 року.      Реєстрація учасників зборів    з 11-00 до 11-45 у день та  за місцем проведення зборів.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства в  плановому відділі, що розташований на 2-у поверсі, у робочі дні з 9-00 до 15-00 год., а у день проведення зборів - також за місцем їх проведення. Відповідальна особа Саранча Леоніла Юріївна, телефон  05758 3-32-61.

До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацуЗміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: ti00444122.pat.ua.

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  Масалов В.Ю. – голова лічильної комісії, Гончаренко О.О., Івах Л.П.- члени лічильної комісії.

 

2. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2018 рік  прийняти до відома, основні напрямки діяльності  в 2019 році затвердити.

 

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи в 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

 

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річну  звітність Товариства за 2018 рік.

 

6. Про розподіл прибутків за 2018 рік та дивіденди Товариства.

Проект рішення:  Спрямувати прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, у розмірі 5% чистого прибутку на формування резервного капіталу, решту прибутку залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки». Дивідендів в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

 

7.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

 - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;

- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень);

- надати Генеральному директору Товариства Кравецькому Олегу Миколайовичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій Наглядовою радою, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів за попередням погодженням Наглядовою радою Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

2018 р.

2017 р.

Усього активів

17820

15913

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10397

9652

Запаси

838

1837

Сумарна дебіторська заборгованість

6523

4190

Гроші та їх еквіваленти

18

234

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4071

3537

Власний капітал

6731

6175

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

575

575

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

11089

9738

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

556

450

Середньорічна кількість акцій (шт.)

328408

328408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,69

1,37

 

 

    Наглядова рада  АТ  «Богодухівський м’ясокомбінат»