Дата розміщення:  14.03.2019 16:19:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС"
Код за ЄДРПОУ:  05488851
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС"

(код за ЄДРПОУ: 05488851, місцезнаходження: 71202, Запорізька обл., Чернігівський район, селище міського типу Чернігівка, вулиця Чарівна, будинок 8 Е ) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою: 71202, Запорізька обл., Чернігівський район, селище міського типу Чернігівка, вулиця Чарівна, будинок 8 Е, кабінет директора №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кірідон І.В., член лічильної комісії Мовчан О.В. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Мовчан А.В., Секретарем зборів Коротич Т.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток покрити прибутком за попередній 2017 рік.

Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 10 000 тис. грн.

  • Придбання сільськогосподарської техніки граничною сукупною вартістю 5000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 11. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Мовчан А.В., секретаря загальних зборів Коротич Т.В.

Питання 12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства директора Мовчана Віктора Івановича.

Питання 13. Прийняття рішення про внесення змін Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 11.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71202, Запорізька обл., Чернігівський район, селище міського типу Чернігівка, вулиця Чарівна, будинок 8 Е, кабінет директора №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Мовчан Віктор Іванович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06140)91363, (06140)91839.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://agros.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 978 240 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 877 371 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

6340,9

6667,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2640,9

2983,9

Запаси

2988,5

3017,7

Сумарна дебіторська заборгованість

362,3

354,1

Гроші та їх еквіваленти

217,2

137,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

440,5

854,7

Власний капітал

6253,0

6667,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

245,0

245,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

87,9

0,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-414,2

854,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

978240

978240

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,42

0,87

Наглядова рада ПРАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС"