Дата розміщення:  14.03.2019 16:27:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
Код за ЄДРПОУ:  00235826
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"

(код за ЄДРПОУ: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2019 року о 14.00 годині за адресою: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1, 2-й поверх адміністративного корпусу, кафе «Соняшники».

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Радіонова С.Л., член лічильної комісії Калмикова С.В., член лічильної комісії Черненко Л.Ф. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Кресік О.В., Секретарем зборів Новікову М.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: покриття збитків попередніх періодів.

Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

  • Договори підряду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

  • Договори оренди, найму, лізингу, граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;

  • Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;

  • Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.

  • Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн..

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році. Надання Наглядовій раді повноваженнь щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 08/018 від 18.10.2018р., №02/019 від 01.03.2019р.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році. Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 08/018 від 18.10.2018р., №02/019 від 01.03.2019р.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами кандидатів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з ним.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 11.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1, приймальна, кім. № 107, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Кресік Олена Вячеславівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061)2285826.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://agromash.pat.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 7379 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4976 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

8182

8003

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3762

4018

Запаси

1743

2387

Сумарна дебіторська заборгованість

482

896

Гроші та їх еквіваленти

107

126

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

56

-358

Власний капітал

5647

5233

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3025

3025

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2535

2770

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

414

783

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7379

7379

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

56,105

106,11

Наглядова рада ПРАТ "АГРОМАШ"