Дата розміщення:  23.04.2019 14:06:01
Дата здійснення дії: 25.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство Маневицьке підприємство "Родючість"
Код за ЄДРПОУ:  05487780
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

«РОДЮЧІСТЬ»

(Код ЄДРПОУ 05487780, Місцезнаходження: 44600, Волинська область., смт Маневичі, вул. Комарова 45)

         Повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Маневицьке підприємство «Родючість», які відбудуться 25 травня 2019 року о 12.00 год. За адресою: Волинська обл., смт.Маневичі, вул.Комарова,45 в актовому залі адміністративного приміщення товариства.           

         Реєстрація акціонерів – 25 травня 2019 року з 11.00 до 12.00 год. За місцем проведення чергових Загальних зборів.

          Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 19.05.2019 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

  1.  Обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на чергових загальних зборах акціонерів.
  2. Обрання голови, секретаря зборів,затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.
  3. Звіт директора про  результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
  4. Звіт Наглядової  Ради товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізора.
  6. Затвердження  річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік
  7. Порядок розподілу прибутку та покриття збитку Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) ПрАТ Маневицьке підприємство «Родючість»

 

2017р.

2018р.

Усього активів

738,80

878,3

Основні засоби

219,0

219,0

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

198,9

449,9

Сумарна дебіторська заборгованість

188,4

139,3

Грошові кошти та еквіваленти

62,6

0,2

Нерозподілений прибуток

-1033,3

-1279,7

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

292

292

Довгострокові зобов’язання

10

10

Поточні зобов’язання

630,2

1007,0

Чистий прибуток (збиток)

48,9

-246,4

Середньорічна кількість акцій (штук)

1168200

1168200

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (штук)

0

0

Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

11

 

          Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

        Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні кожен понеділок з 09.00 до 11.00 год. за адресою: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, смт. Маневичі, вул. Комарова, буд. 45, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Рибачук Олена Олексіївна

           До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (03376) 2-21-89

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори 05487780.smida.gov.ua

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1168200 штук, кількість голосуючих акцій становить 1168200 штук.