Дата розміщення:  26.02.2019 14:13:01
Дата здійснення дії: 29.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Білоцерківський завод залізобетонних виробів"
Код за ЄДРПОУ:  01349511
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери

 приватного  акціонерного товариства

" Білоцерківський   завод   залізобетонних   виробів"

 

Приватне акціонерне товариство  «Білоцерківський  завод  залізобетонних виробів»

(Код за ЄДРПОУ  01349511, Місцезнаходження: 09100 Київська  область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 43,  далі – «Товариство») повідомляє  Вас, що  29  березня 2019 року  о  10.00  відбудуться  річні  Загальні  Збори  акціонерів  ПрАТ «БЦ ЗЗБВ»(далі- «річні  Загальні Збори»).

 Місце  проведення річних  Загальних Зборів: 09100Україна , Київська  область , м. Біла Церква, вул. Січневого  прориву,43 , 3 поверх (кабінет  Директора ).

Реєстрація   акціонерів(представників акціонерів) для участі  у річних Загальних зборах  буде   проводитись  29 березня  2019 року    з 09.00 до 09.45 за місцем проведення  річних Загальних зборів.

Реєстрація  (представників  акціонерів)    для участі  у  річних  Загальних  Зборах  проводитиметься  на  підставі  переліку  акціонерів, які мають право на участь у  річних Загальних зборах, складеного  в порядку, передбаченому  законодавством  про депозитарну  систему, станом  на   24 годину   за 3(три)   робочих дні  до дня   проведення   річних Загальних  Зборів,  тобто  на  24.00год. 25.03.2019 року.

Відповідно  до  ч.4 ст.35 Закону  України «Про акціонерні  товариства», Товариство  повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ», а  саме  22.02.2019 року, загальна кількість акцій товариства становить -1501458(один мільйон п’ятсот  одна тисяча чотириста п’ятдесят вісім )штук простих іменних акцій, та кількість голосуючих акцій становить – 1407071(один мільйон  чотириста сім  тисяч сімдесят одна) штук простих іменних акцій.

 Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  річних Загальних  Зборів::

 

1. Обрання членів лічильної комісії  та   прийняття  рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

 Обрати Лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

                                      

                              Алексеєнко С.Г. – голова  лічильної комісії;

                              Кулик В.В. -           член лічильної комісії;

                              Никитюк Н.Ю. -    член лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії   з  моменту   складення протоколів   про підсумки голосування   після розгляду всіх  питань  порядку  денного  річних  Загальних  Зборів  та  виконання  інших  функцій, відповідно  до чинного  законодавства  України  та  внутрішніх  документів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення   річних Загальних зборів .

Проект рішення:

2.1.Обрати головою   річних Загальних   зборів   Клочак Володимира Григоровича.

2.2.Обрати секретарем річних  Загальних зборів акціонерів  Ляшенко Олену Анатоліївну.

2.3. Затвердити  запропонований порядок проведення   річних  Загальних зборів :

- голосування   по всім   питанням   порядку денного  річних  Загальних зборів проводити  відкрито бюллетенями  для  голосування  затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин,  відповіді  на запитання  - до 3-х  хвилин;

- запитання  до  доповідачів  та  співдоповідачів  ставляться  в письмовій  формі. Питання  повинні  бути  сформульовані  коротко,чітко  та  не  містити  оцінки  доповіді  або  доповідача. Питання  тим,хто  виступає  в  дебатах, не ставляться;

- акціонер  може  виступати  тільки  з питань , яке  обговорюється;

- записів  ходу  річних  Загальних  зборів  або   розгляду  окремих  питань  за  допомогою   технічних  засобів  не проводити.

3.Розгляду  звіту   Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .

Проект рішення :

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

4.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році,та прийняттярішенняза наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році прийняти  до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності  Товариства.

5.Звіт та висновки  Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .

Проект рішення :

Затвердити звіт  та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,звіт Ревізора  прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік,та визначення основних напрямків  діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт та баланс  Товариства за 2018 рік  та основні  напрямки  діяльності   Товариства  за 2019 рік.

 

Основні  показники фінансово-господарської  діяльності  підприємства(тис.грн.)

 

  Найменування  показника

Період

 

2018 звітний

2017 звітний

Усього  активів

16555

11243

Основні  засоби

2570

2637

Запаси

3588

2705

Сумарна  дебіторська  заборгованість

9933

4465

Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти

333

1264

Нерозподілений  прибуток

12405

7445

Власний  капітал

13630

8670

Статутний  капітал

375

375

Поточні  зобов’язання

2883

2525

Чистий  прибуток(збиток)

5013

4130

Середньорічна  кількість акцій(штук)

1501458

1501458

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

 

 

Чисельність працівників на кінець  періоду(осіб)

26

27

 

 

 

 

 Визначити  основні  напрямки  діяльності  Товариства  на 2019 рік:

1.Виготовлення  виробів із бетону  для  будівництва.

2.Виробництво  бетонних  розчинів,готових  для  використання.

3.Виробництво  інших  виробів із  бетону, гіпсу  та цементу.

4.Надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого

   майна.

 

7.Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.

Проект рішення :

1.Дивіденди  за 2018 рік  не  сплачувати.

2.Прибуток  в сумі  5013 тис.грн.  направити  в  Фонд   виробничого  розвитку  товариства.

 

8. Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект  рішення:

Попередньо  схвалити  та  надати  згоду  Директору  Товариства  на  вчинення  значних  правочинів, які  будуть   вчинятись  Товариством   на  протязі одного  року   з  дня  проведення цих Загальних зборів  Товариства , що пов’язані з укладанням  договорів  придбання  та відчуження  обладнання, договорів  придбання  та  відчуження   будь-якого  рухомого  та нерухомого майна, укладення  договорів  придбання/продажу  сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, будь-яких  інших  господарських  договорів, якщо

ринкова  вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів  перевищує  25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.(перелік  контрагентів  буде  наведений  в додатку).

 

9. Викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.Обрання уповноважених  осіб на підписання та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект  рішення:

9.1.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р.

9.2.Доручити Голові річних Загальних Зборів Товариства та секретарю річних Загальних Зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

9.3.Доручити Директору Товариства(з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

10.Відміна  діючих  положень, що регламентують діяльність  органів  управління Товариства.  Затердження  нових  положень  «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про  Ревізора», «Про Виконавчий орган».

Проект рішення:

Відмінити діючі  Положення, що  регламентують діяльність органів управління Товариства .

 Затвердити   нові  Положення Товариства : «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про  Ревізора», «Про Виконавчий орган» .

 

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: 01349511.infosite.com.ua.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 7.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням ПрАТ "БЦ ЗЗБВ": 09100,Київська обл.,м.Біла Церква,вул.Січневого прориву,43,

3 поверх,кабінет Директора Товариства.У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів з 09.00 до 09.45год. Особою, відповідальною за  порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Апполонова Олена Миколаївна . Телефон для довідок:(0456)-34-77-67.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів,а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам для реєстрації та участі у річних Загальних Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних Загальних Зборах. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

 

Наглядова рада Товариства.