Дата розміщення:  25.04.2019 12:04:02
Дата здійснення дії: 29.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Місто"
Код за ЄДРПОУ:  32759959
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО»

Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А 

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (надалі за тектом повідомлення – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто», що відбудуться 29.05.2019 року.

Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора.

Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 29.05.2019 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.05.2019  року.

Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 26.04.2019 року. Право на участь в Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Приватне акціонерне товариство «МІСТО» станом на 24.05.2019 року.

Проект питань порядку денного

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:

1. Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна.

2. Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович.

 

  1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.

 

Проект рішення:

1) Обрати Головою Загальних зборів Артикуленко Наталю Вікторівну Секретарем Загальних зборів Нечипоренко Сергія Олександровича.

2)Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голові та Секретарю.

  1. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

 Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

  1. Про скасування прийнятого рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 29.04.2014 р. Протокол №14.1.

Проект рішення:

Скасувати прийняте рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 29.04.2014 р. Протокол №14.1

  1. Про скасування прийнятого рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості, прийнятого на загальних зборах від 14.09.2018 р. протокол №1/27.

Проект рішення:

Скасувати прийняте рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 14.09.2018 р. протокол №1/27

  1. Про визначення уповноважених осіб на реалізацію рішень, прийнятих по цьому протоколу. 

Проект рішення:

Доручити головному бухгалтеру провести відповідні коригування з метою належного відображення в бухгалтерському обліку рішень, прийнятих по п.3 та 4 порядку денного Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» . У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Генеральний директор                                                                                                     Виноградов А.В.