Дата розміщення:  04.03.2019 13:35:02
Дата здійснення дії: 09.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБЄДНАННЯ "КРАСНИЙ ЧАБАН"
Код за ЄДРПОУ:  30924179
Текст повідомлення: 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ*ЄДНАННЯ «КРАСНИЙ ЧАБАН» (код ЄДР 30924179)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 09 квітня 2019 року о 10.00 за адресою: вул. Шевченко (Леніна), 22, с.Преображенка (Червоний чабан), Каланчацького району, Херсонської області, 75830 в офісі Товариства.

Порядок денний:

  1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

  2. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

  3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Затвердження звіту за 2018 рік.

  4. Звіт Ревізора про роботу за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

  5. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

  6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

  7. Відкликання та обрання Ревізора.

 

Результати фінансово-господарської діяльності акціонерного

Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній

період

Усього активів

10915

10946

Основні засоби

7168

7638

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2031

1531

Сумарна дебіторська заборгованість

305

503

Грошові кошти та їхні еквіваленти

741

778

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

2733

2733

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3619

3621

Чистий прибуток

-4463

-4434

Середньорічна кількість акцій

2733

2733

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

14

12

 

 

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день проведення зборів з

09.00 до 09.45. Для реєстрації учасників зборів необхідно мати : документ,що посвідчує особу, довіреність на право участі в зборах для представників акціонерів. Ознайомитися з письмовими матеріалами,які будуть розглядатися на зборах та надати свої пропозиції можна в офісі товариства та на web-сайті: chaban.prat.ua Довідки за телефонами: 05530 37079, 37043.

Наглядова рада