Дата розміщення:  04.03.2019 15:57:01
Дата здійснення дії: 15.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН"
Код за ЄДРПОУ:  19492371
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»

 (далі – «Товариство»),

місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23,

 

повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2019 року

  

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2019 року, внесені шляхом включення до нього питання та проекту рішення наступного змісту:

 

Питання: 19. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проект рішення:

 

  1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «Значні правочини»):

 

  1. 1.договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

 

  1. 2.договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

 

  1. 3.договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестрахувальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;

 

  1. Встановити, що:

 

  1. 1.значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення;

 

  1. 2.передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;

 

  1. 3.передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину (страхової суми); при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину (страхової суми) за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину;

 

  1. 4.передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину;

 

  1. 5.Голова Правління та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Правлінням, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.

 

 

 

 

Голова Правління

______________

(підпис)

Д.О. Овчинников

  

04.03.2019 

(дата)