Дата розміщення:  04.03.2019 16:19:01
Дата здійснення дії: 05.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД"
Код за ЄДРПОУ:  01270434
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД" (код за ЄДРПОУ 01270434,

місцезнаходження: 61024, Харківська обл., місто Харків, вул. Студентська, будинок 5/2А)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 05 квітня 2019 р. о 10:00 год.

за адресою: м. Харків, вул. Велозаводська, 2/5, актова зала (2 поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:50 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії - Плахтія Антона Андрійовича, членами – Коротку Аліну Олександрівну, Грішину Ірину Геннадіївну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення:

Умови договору № 16  від 04.03.2019 р. з ТОВ «НР «АВЕРС»  на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

 Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Карелiна Володимира Миколайовича, секретарем -  Писаковського Олексія Геннадійовича.

4. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства  визнати задовільною.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 Прибуток за 2018 рік не розподіляти у зв’язку з його відсутністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

22

22

Основні засоби (за залишковою вартістю)

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

22

22

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2224)

(2224)

Власний капітал

22

22

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2246

2246

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

-

-

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8983600

8983600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 01 квітня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного – http://kharkivspecbud.nr-avers.com.ua/ .      

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: м.Харків, вул.Студентська,5/2-А, к.3 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – представник Писаковський О. Г.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

 Телефон для довідок:  (057) 719-11-46                                                    Наглядова рада  ПАТ «Харківспецбуд»