Дата розміщення:  04.03.2019 17:21:01
Дата здійснення дії: 04.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група"
Код за ЄДРПОУ:  30859524
Текст повідомлення: 

Шановні пані та панове!

Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія

«Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)

 (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)

повідомляє,

що 20.03.2019 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок позачергових Загальних зборів о 09.00.

    Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в позачергових Загальних зборах - 14 березня 2019 року (станом на 24:00).

   Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.03.2019 р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

   Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме, на 01.03.2019р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

   Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу представника.

    Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

     Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

    Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах відбудеться з 08.30 до 08.55 в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.

    На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1)         Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.

2)         Про обрання Голови та Секретаря позачергових  Загальних зборів Товариства.

3)         Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

4)         Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5)         Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

6)         Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників  розміщення).

7)         Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

8)         Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

      Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По питанню № 1: Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі: Краснюк Оксана Володимирівна – Голова Лічильної комісії; Мініна Ганна Вячеславівна - член Лічильної комісії.

По питанню № 2: Обрати Головою Зборів Товариства – Нельгу Павла Олександровича та Дубляк Іванну Іванівну - Секретарем Зборів Товариства.

По питанню № 3: Збільшити статутний капітал Товариства на суму 95 000 000,00 грн. (дев’яносто п’ять мільйона гривень 00 копійок)  шляхом приватного розміщення  950 000  (дев’ятсот п’ятдесят тисяч) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По питанню № 4: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії  у процесі їх розміщення.

В процесі емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 20.03.2019 р.

По питанню № 5: Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії на рівні 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію.

По питанню № 6: Прийняти рішення про приватне розміщення 950 000 простих іменних акцій серед акціонерів Товариства та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій у вигляді окремого документу.

По питанню № 7: Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

По питанню№ 8: Визначити Голову Правління Товариства п. Павла Олександровича Нельгу, як уповноважену особу Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

- проводити всі необхідні дії щодо державної реєстрації емісії акцій приватного розміщення.

 

     Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів  (до 20.03.2019 р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право в нести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів до дати проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайоми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 годин до 17-00 годин).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

 

    

Від імені Наглядової ради

Голова Правління

ПАТ «СК «УСГ»                                                                                                            П.О. Нельга