Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360920
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
Дата, на яку складено інформацію: 15.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися