Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 38377143
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПАРІ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися