Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21685485
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIТIБАНК»
Дата, на яку складено інформацію: 10.07.2019
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися