Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: ПАТ "ХIМТЕКСТИЛЬМАШ"
ЄДРПОУ: 14314311
Рік: 2018
Склад інформації
Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик) Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах Подивитися
Інформація про судові справи емітента Подивитися
Інформація про штрафні санкції емітента Подивитися
Інформація про органи управління Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління) Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Подивитися
Структура капіталу Подивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов‘язання та забезпечення емітента Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників) Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Подивитися
Твердження щодо річної інформації Подивитися
Відомості про аудиторський звіт Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства Подивитися