Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСОЦБУД"
ЄДРПОУ: 32426467
Рік: 2018
Склад інформації
Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик) Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах Подивитися
Інформація про рейтингове агентство Подивитися
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента Подивитися
Інформація про судові справи емітента Подивитися
Інформація про штрафні санкції емітента Подивитися
Інформація про органи управління Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління) Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій Подивитися
Структура капіталу Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) Подивитися
Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про облігації емітента Подивитися
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Подивитися
Інформація про похідні цінні папери емітента Подивитися
Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: Усього Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього Подивитися
Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів Подивитися
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов‘язання та забезпечення емітента Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників) Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Подивитися
Твердження щодо річної інформації Подивитися
Відомості про аудиторський звіт Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства Подивитися