Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14361575
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 11.09.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися