Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Приватне акцiонерне товариство " Ковельльон "
ЄДРПОУ: 05467837
Рік: 2016
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітента Подивитися
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність малого підприємства Подивитися