Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: Приватне акцiонерне товариство " Ковельльон "
ЄДРПОУ: 05467837
Рік: 2018
Склад інформації
Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик) Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про штрафні санкції емітента Подивитися
Інформація про органи управління Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління) Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Подивитися
Структура капіталу Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) Подивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Подивитися
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього Подивитися
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов‘язання та забезпечення емітента Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників) Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Подивитися
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Подивитися
Твердження щодо річної інформації Подивитися
Річна фінансова звітність малого підприємства Подивитися