Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00240052
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Бетонмаш"
Дата, на яку складено інформацію: 12.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися