Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23817399
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумиагропромбуд"
Дата, на яку складено інформацію: 10.10.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися