Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20023569
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 09.10.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися