Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01207275
Повне найменування емітента: Косiвське приватне акцiонерне товариство "Скiф-Авто"
Дата, на яку складено інформацію: 07.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися