Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20280450
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися