Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360920
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 21.02.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися