Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360506
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
Дата, на яку складено інформацію: 07.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися