Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20042839
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»
Дата, на яку складено інформацію: 07.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися