Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20077482
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕСКО"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися