Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00383320
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Компанія Ензим"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися