Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00191218
Повне найменування емітента: ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"
Дата, на яку складено інформацію: 26.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися