Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
Дата, на яку складено інформацію: 16.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися