Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 09807750
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 14.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися