Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21580639
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Комерцiйний Iндустрiальний Банк"
Дата, на яку складено інформацію: 28.02.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися