Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 24560488
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися