Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21685485
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "СІТІБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 07.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися