Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00153488
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"
Дата, на яку складено інформацію: 08.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися