Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
ЄДРПОУ: 00953295
Рік: 2018
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітента Подивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Подивитися
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства Подивитися