Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23343582
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Дата, на яку складено інформацію: 13.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися