Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01973452
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМСТАНДАРТ-БIОЛIК"
Дата, на яку складено інформацію: 18.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися