Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 13498562
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
Дата, на яку складено інформацію: 19.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися